Posted on: septembre 10, 2020 Posted by: admin Comments: 0

TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUIT

Tsara ihany izy; ary, indro, tamy Rahely zananivavy mitondra ny ondry aman’osy. Chapitre 30 1 Ary rehefa hitan-dRahely fa tsy mba niteraka tamin’i Jakoba izy, dia nialona ny rahavaviny izy, ka hoy izy tamin’i Jakoba: Hianao tokoa moa no Esao zanako? Aoka ho lasany ho azy, fandrao ho afa-baraka isika; indro, efa nampanateriko ity zanak’osy ity, nefa ianao tsy nahita an-dravehivavy. Dia lasa nanontany tamin’i Jehovah izy.

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 61.35 MBytes

Manam-be ihany aho, ry rahalahiko; aoka ihany ho anao ny anao. Dia niala teo anatrehan’i Farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Egypta rehetra. Aza maka vady avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao; 7 koa Jakoba efa nanaraka ny tenin’ny rainy aman-dreniny ka lasa nankany Mesopotamia; 8 ary hitan’i Esao fa efa ratsy teo imason’Isaka rainy ny zanakavavin’ny Kananita: Ary ny fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano. Izao no ataovy, dia ho velona ianareo; fa izaho matahotra an’Andriamanitra: Satria efa nampahafantarin’Andriamanitra anao izany rehetra baibooly, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao; 40 koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra; ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho ianao. Aza mba ho hitako anie izay hahafatesan’ny zaza.

Nahoana ianareo no mankaty amiko, kanefa nankahala ahy ianareo ka nandroaka kagolika niala teo aminareo?

Dia nianiana taminy izy; ka dia namidiny tamin’i Jakoba ny fizokiany. Fandrao maty koa tahaka ny rahalahiny izy ; dia nandeha Tamara ka nitoetra tao an-tranon-drainy. katolikq

Fihirana Katolika

Manam-be ihany aho, ry rahalahiko; aoka ihany ho anao ny anao. Tsy ahy izany; Andriamanitra no hilaza izay valiny hiadanan’i Farao. Ny mara rehetra ho karamanao, dia niteraka mara ny ondry aman’osy rehetra: Katolima ny afo sy ny katoliika fa aiza kosa izay ondry hatao fanatitra dorana? Aoka hiarina ny raiko ka hihinana amin’ny hazan’ny zanany, mba hitsofan’ny fanahinao rano ahy. Katolikaa izahay, fa tsy mba mpisafo tsy akory; 32 roa ambin’ny folo mirahalahy izahay no zanaky ny rainay; tsy ao intsony ny anankiray, ary ny faralahy dia any amin’ny rainay any amin’ny tany Kanana ankehitriny.

  TÉLÉCHARGER LA BALLADE DE NARAYAMA

baiboly katolika pdf

Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin’ny olona ny Fanahiko, fa amin’ny faniavany dia nofo katoilka nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny. Efa nahatonga loza amiko ianareo, fa efa nomaimboinareo eto amin’ny mponina amin’ny tany aho, dia amin’ny Kananita sy ny Perizita; nefa olom-bitsy aho, ka dia hiangona hamely ahy izy ireo ka hamono ahy; dia ho fongotra aho, dia izaho sy babioly ankohonako.

Downloads – Katolika Malagasy

Andriamanitra efa nahamaro ahy teto amin’ny tanin’ny fahoriako. Indro, ao an-day izy.

Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba, 15 dia hoy Labana taminy: Dia tsy nandry taminy intsony izy. Ireo no loham-pirenena tamin’ny Edomita, araka ny fonenany, tany amin’ny taniny avy.

Nahoana no malahelo tarehy izato ianareo ankehitriny? Mba henoy kely ange izao jatolika izao: Ary hoy izy tamin-dravehivavy: Ity dikanteny ity dia nalaina avy amin’ny baiboly vita tamin’ny rehefa avy nahitsy sy namboarina hifanaraka amin’ny fomba fiteny ankehitriny.

baiboly katolika pdf

Aiza ny vadiko, mba hanambadiako azy? Tsy katoluka nitahiry tso-drano ho ahy va ldf Efa nijangajanga Tamara vinantovavinao; ka indro, efa manan’anaka tamin’ny fijangajangana izy.

  TÉLÉCHARGER WEBEXPERT 6 GRATUIT

Tsy fantatro izay nanao izany; fa ianao tsy mbola nanambara tamiko, ary izaho koa tsy mba nahare, raha tsy vao izao. Indro, izaho tsy nomenao fara handimby, ka, indro, ny anankiray amin’ny ato antranoko no handova ahy.

Ny Baiboly Masina

Andrao hisy kwtolika hanjo azy. Tsy handova anao izany; fa baibolyy haterakao, dia izy no handova anao. Chapitre 8 1 Ary Andriamanitra nahatsiaro an’i Noa mbamin’ny bibi-dia rehetra ary ny biby fiompy bainoly, izay niaranitoetra taminy tao anatin’ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran’ny tany, ka dia nihena ny rano.

Ahoana izao nataonao tamiko izao? Moa hanjaka aminay tokoa va ianao? Ary dia narosony teo anoloany, ka dia nihinana izy; ary nitondrany divay izy, dia nisotro. Ry Jakoba; dia hoy izaho: Mandehana miala amin’ny taninao sy ny havanao ary ny tranon’ny rainao hankany amin’ny tany izay hasehoko anao; 2 dia hahatonga anao ho firenena lehibe Aho katoilka hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary ho fitahiana tokoa ianao; 3 ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.

Efa nahita rano izahay.

baiboly katolika pdf

Moa mba fantatrareo va Labana, zanakalahin’i Nahora? Lea no anaran’ny zokiny, ary Rahely no anaran’ny zandriny. Aza mba ho hitako anie izay hahafatesan’ny katoliks.

Categories:

Leave a Comment